file Campaña Battle Companies de Barcelona 2019!

17 May 2019 17:05 - 20 May 2019 18:15 #328844 por Minethor


Bases traducidas al Castellano más abajo


*Bases en Català*

Benvinguts a la Campanya d'estiu de Companyies de batalla!

En el mapa de la Terra Mitjana, les patrulles frontereres s’enfrontaran per la conquesta de la Terra Mitjana.

1.Condicions de participació i bases generals:

· S’usarà totes les regles descrites en el llibre “Battle Companies” de la Games Workshop editat a inicis de 2019, així com el Reglament base “Rules Manual” editat l’Agost del 2018. Tot fa referència al joc Middle Earth propietat de l’empresa esmentada. En el cas de que qualsevol punt indicat en aquestes bases contradeixi les regles de l’apartat de “Campanya” del llibre “Battle Companies”, prevaldrà el que està escrit en les bases. Per exemple, el sistema de puntuació.

· La campanya comença la setmana del 20 de Maig i finalitza la setmana del 23 de setembre amb els últims reptes.

· El guanyador es determinarà al final del termini segons la classificació. Vindrà donada per la quantitat de territoris en posseció: una casella normal donarà +3 punts. Una casella amb renom (Erebor, Minas tirith, etc..) dona +1.

· Amb prèvia inscripció, cada participant triarà una companyia que no pot ésser repetida. Màxim 15 places. Límit d’inscripció el 16 de Maig.

· Les posicions inicials es designaran aleatòriament a partir de les caselles d’inici del mapa disponibles.

· Cada participant ha de triar un color i un emblema de la seva companyia. Aquests icones seran usats en el mapa de campanya.

· En l’arxiu “Estat de les Companyies” de la descripció del grup Friends BBC s’ha de tenir penjat de forma actualitzada l’estat actual de la companyia després de cada batalla, així com les seves millores, armes o reforços. (Aquest punt s’explica més endavant)


2.Funcionament de les jornades:

· Cada dilluns a partir de las 00:00, els jugadors indicaran el seu moviment de conquesta pel grup d’ Friends BBC. L’ordre d’expansió serà des de la partida de la companyia menys valuosa en punts fins a la que més. Addicionalment s’atorgaran els bonus per territoris de renom en possessió.

· Els reptes es realitzaran a partir de les 22:00 de cada dimarts.

· Es podrà jugar com a màxim dues partides per setmana. No es pot repetir contrincant en la mateixa jornada. Recordar que només es pot ocupar la casella d’un jugador si se li ha guanyat prèviament en combat.

· Para jugar aquestes rondes, s’ha de desafiar lliurement pel grup d’ Friends BBC. Si no s’aconsegueix jugar la partida, els jugadors poden acordar canviar els seus contrincants, sinó es considera una derrota per ambdós (2 de influència i un punt de experiència per a cada guerrer). Pots desafiar fins a dos jugadors, o bé ser desafiat per dos jugadors. Recordar que com a màxim computaran dues partides.

· Aquestes dues partides es poden jugar durant la mateixa setmana del repte o a la següent setmana.

· Al jugar la partida, seria bo concretar en quina zona del mapa es realitza l’escaramussa. Adequar l’escenografia en el seu territori i opcionalment els oponents poden usar les regles addicionals de boscos, ciutat del llac, mines, etc...preses en el propi reglament.

· L’escenari a jugar serà completament aleatori segons els escenaris descrits en el reglament. Es prega portar l’equipament necessari com Trol de Moria, wargs, orcs, etc.

· Sobre la tirada de recuperació dels herois amb un 3, perdut en la batalla, que t’obliga a jugar dos escenaris concrets. Aquesta tirada s’ha de repetir tantes vegades com faci falta. No és vàlid aquest resultat. A canvi, aquests dos escenaris usen les següents regles:

o Assegurar l’àrea: L’objectiu serà una base de 25 mm al centre del taulell (pot representar un tresor).

o Rescat atrevit: es sorteja a cara o creu qui és l’atacant i qui el defensor. L’atacant designarà un dels seus herois a elecció seva al centre del taulell.

· Si en algun moment moren guerrers o herois de la teva companyia i comences la següent partida amb menys punts de la teva companyia inicial, tens el dret a una tirada inmodificable de reforços abans de jugar. Aquest guerrer (o guerrers, si jugues amb trasgos) serà descartat al finalitzar la partida, pel qual no guanya experiència ni tira en taula de ferides o millores. El seu ús serveix per no ser superat àmpliament en número.

· Cada vegada que es jugui una batalla, el vencedor indicarà pel grup d’ Friends BBC el territori que vol conquerir. És important que es digui aviat, perquè si aquella casella de territori fos pretenida per varis jugadors, el primer que hagi jugat i ho comuniqui pel grup obtindrà la custòdia.

· La batalla ha de finalitzar quan l’escenari ho indica. Si no fos possible, els jugadors poden acordar un empat o bé, si és un dels dos jugadors que s’ha de retirar, es declararà com a perdedor.

· Després de cada enfrontament, els jugadors han d’omplir el “Full de Resultats” i enviar-lo a través del grup Friends BBC, fòrum o directament al usuari Minethor.

· Quan es conquisti un territori de renom, el seu benefici només serà aplicable a partir de les 00:00 del següent dilluns.


3.Full de Resultats

· Després de jugar cada partida els contrincants han de omplir el “Full de Resultats” i enviar-lo al usuari Minethor per al seu control i arxivat.

· S’ha de marcar el resultat de la partida, així com l’experiència i influència acumulada, guanyada i gastada


4.Tirades d’Experiència i Recuperació

- Es realitzen les tirades de Recuperació i d’Experiència immediatament després de jugar la partida. Aquestes tirades han de ser supervisades pel contrincant. El resultat ha de sortir indicat en el “Full de Resultats”


5.Influència

· La influència funcionarà d’una forma més complexa. Després de cada partida, l’influencia obtinguda per jugar s’atorgarà immediatament. La influència deguda a la possessió d’una casella de renom serà atorgada els dilluns a les 00:00, sent possible usar-la immediatament.

5.1.Equipament:

o Si el jugador desitja gastar la influència en aquell moment d’acabar la partida per comprar equipament, pot fer-ho i ho indicarà en el “Full de Resultats”. Aquest equipament estarà disponible en la següent partida. Assegurar-se d’indicar la compra al següent contrincant

o L’equipament també es pot comprar Els dilluns des de 00:00 fins a les 22:00 del següent dimarts. o En cap moment es pot comprar equipament des del dimarts a les 22:00 fins a jugar el primer repte.

5.2.Reforços:

o Si el jugador desitja fer tirada de reforços ho pot fer de les dues següents maneres:

o Després de cada batalla, el jugador pot realitzar les seves tirades de reforços. Aquestes tirades han de ser supervisades pel contrincant. El resultat ha de sortir indicat en el “Full de Resultats”.

o Si no s’ha jugat la setmana anterior o qui vulgui de nou, es poden realitzar tirades de reforços els dilluns de 00:00 fins les 22:00 del següent dimarts. Aquestes tirades es realitzaran per videotrucada de WhatsApp amb l’usuari Minethor, Fili, o Kili. El resultat ha de ser comunicat al usuari Minethor i immediatament actualitzar el full de la companyia de batalla.

o En cap moment es pot realitzar tirades de reforços sense supervisió ni fora dels dos terminis establerts

o Punt important: Els reforços obtinguts en una ronda només podran ser usats a partir de la següent ronda. Això vol dir que, per exemple, si a la Partida 1 de la jornada 3 adquireixes un guerrer X, aquest no pot ser usat en la partida 2 i s’incorporarà a partir de la Partida 1 de la jornada 4. Naturalment no commutarà, mentrestant, en els punts de valor de la companyia. És per això que interessa guardar la influencia per reforços després de les partides 2 i als dilluns.


6.Fulla de “Estat de les Companyies”

· Després de cada partida, s’ha d’actualitzar la companyia de batalla en el document online “Estat de les Companyies”

· Aquest document es troba en la descripció del grup Friends BBC.

· Quan els jugadors es desafiïn, es aconsellable que es consulti primer la companyia a retar.


*Bases en Castellano*

Bienvenidos a la Campaña de verano de Compañías de batalla!

En el mapa de la Tierra Media, las patrullas fronterizas se enfrentarán por la conquista de la Tierra Media.

1.Condiciones de participación y bases generales:

· Se usará todas las reglas descritas en el libro "Battle Companies" de la Games Workshop editado a inicios de 2019, así como el Reglamento base "Rules Manual" editado en Agosto de 2018. Todo hace referencia al juego Middle Earth propiedad la empresa mencionada. En el caso de que cualquier punto indicado en estas bases contradice las reglas del apartado de "Campaña" del libro "Battle Companies", prevalecerá lo que está escrito en las bases. Por ejemplo, el sistema de puntuación.

· La campaña comienza la semana del 20 de Mayo y finaliza la semana del 23 de septiembre con los últimos retos.

· El ganador se determinará al final del plazo según la clasificación. Vendrá dada por la cantidad de territorios en posesión: una casilla normal dará +3 puntos. Una casilla con renombre (Erebor, Minas Tirith, etc ..) mujer +1.

· Con previa inscripción, cada participante elegirá una compañía que no puede ser repetida. Máximo 15 plazas. Límite de inscripción el 16 de Mayo.

· Las posiciones iniciales se designarán aleatoriamente a partir de las casillas de inicio del mapa disponibles.

· Cada participante debe elegir un color y un emblema de su compañía. Estos iconos serán usados ​​en el mapa de campaña.

· En el archivo "Estado de las Compañías" de la descripción del grupo Friends BBC se debe tener colgado de forma actualizada el estado actual de la compañía después de cada batalla, así como sus mejoras, armas o refuerzos. (Este punto se explica más adelante)2.Funcionamento de las jornadas:

· Cada lunes a partir de las 12:00, los jugadores indicarán su movimiento de conquista por el grupo de Friends BBC. El orden de expansión será desde la partida de la compañía menos valiosa en puntos hasta la que más. Adicionalmente se otorgarán los bonus por territorios de renombre en posesión.

· Los retos se realizarán a partir de las 22:00 de cada martes.

· Se podrá jugar como máximo dos partidas por semana. No se puede repetir contrincante en la misma jornada. Recordar que sólo se puede ocupar la casilla de un jugador si se le ha ganado previamente en combate.

· Para jugar estas rondas, se debe desafiar libremente por el grupo de Friends BBC. Si no se consigue jugar la partida, los jugadores pueden acordar cambiar sus contrincantes, sino se considera una derrota para ambos (2 de influencia y un punto de experiencia para cada guerrero). Puedes desafiar hasta dos jugadores, o bien ser desafiado por dos jugadores. Recordar que como máximo computarán dos partidas.

· Estas dos partidas se pueden jugar durante la misma semana del reto o la siguiente semana.

· Al jugar la partida, sería bueno concretar en qué zona del mapa se realiza la escaramuza. Adecuar la escenografía en su territorio y opcionalmente los oponentes pueden usar las reglas adicionales de bosques, ciudad del lago, minas, etc ... tomadas en el propio reglamento.

· El escenario a jugar será completamente aleatorio según los escenarios descritos en el reglamento. Se ruega llevar el equipamiento necesario como Trol de Moria, wargs, orcos, etc.

· Sobre la tirada de recuperación de los héroes con un 3, perdido en la batalla, que te obliga a jugar dos escenarios concretos. Esta tirada se debe repetir tantas veces como haga falta. No es válido este resultado. A cambio, estos dos escenarios usan las siguientes reglas:

o Asegurar el área: El objetivo será una base de 25 mm en el centro del mostrador (puede representar un tesoro).

o Rescate atrevido: se sortea a cara o cruz quién es el atacante y quién el defensor. El atacante designará uno de sus héroes a su elección al centro del tablero.

· Si en algún momento mueren guerreros o héroes de tu compañía y empiezas la siguiente partida con menos puntos de tu compañía inicial, tienes el derecho a un tirón inmodificable de refuerzos antes de jugar. Este guerrero (o guerreros, si juegas con trasgos) será descartado al finalizar la partida, por el que no gana experiencia ni tira en tabla de heridas o mejoras. Su uso sirve para no ser superado ampliamente en número.

· Cada vez que se juegue una batalla, el vencedor indicará por el grupo de Friends BBC el territorio que quiere conquistar. Es importante que se diga pronto, porque si aquella casilla de territorio fuera pretendida por varios jugadores, el primero que haya jugado y lo comunique por el grupo obtendrá la custodia.

· La batalla debe finalizar cuando el escenario lo indica. Si no fuera posible, los jugadores pueden acordar un empate o bien, si es uno de los dos jugadores que se debe retirar, se declarará como perdedor.

· Después de cada enfrentamiento, los jugadores deben llenar la "Hoja de Resultados" y enviarlo a través del grupo Friends BBC, foro o directamente al usuario Minethor.

· Cuando se conquiste un territorio de renombre, su beneficio sólo será aplicable a partir de las 00:00 del siguiente lunes.3.Hoja de Resultados

· Después de jugar cada partida los contrincantes deben llenar la "Hoja de Resultados" y enviarlo al usuario Minethor para su control y archivado.

· Se debe marcar el resultado de la partida, así como la experiencia e influencia acumulada, ganada y gastada
3.Hoja de Resultados

· Después de jugar cada partida los contrincantes deben llenar la "Hoja de Resultados" y enviarlo al usuario Minethor para su control y archivado.

· Se debe marcar el resultado de la partida, así como la experiencia e influencia acumulada, ganada y gastada4.Tiradas de Experiencia y Recuperación

- Se realizan las tiradas de Recuperación y de Experiencia inmediatamente después de jugar la partida. Estas tiradas serán supervisadas por el contrincante. El resultado debe salir indicado en la "Hoja de Resultados"5.Influencia

· La influencia funcionará de una forma más compleja. Después de cada partida, la influencia obtenida por jugar otorgará inmediatamente. La influencia debida a la posesión de una casilla de renombre será otorgada los lunes a las 00:00, siendo posible usarla inmediatamente.

5.1.Equipamento:

o Si el jugador desea gastar la influencia en ese momento de terminar la partida para comprar equipamiento, puede hacerlo y lo indicará en la "Hoja de Resultados". Este equipamiento estará disponible en la siguiente partida. Asegurarse de indicar la compra al siguiente contrincante

o El equipamiento también se puede comprar Los lunes desde 00:00 hasta las 22:00 del siguiente martes. o En ningún momento se puede comprar equipamiento desde el martes a las 22:00 hasta jugar el primer reto.

5.2.Refuerzos:

o Si el jugador desea hacer tirada de refuerzos lo puede hacer de las dos siguientes maneras:

o Después de cada batalla, el jugador puede realizar sus tiradas de refuerzos. Estas tiradas serán supervisadas por el contrincante. El resultado debe salir indicado en la "Hoja de Resultados".

o Si no se ha jugado la semana anterior o quien quiera de nuevo, se pueden realizar tiradas de refuerzos los lunes de 12:00 hasta las 22:00 del siguiente martes. Estas tiradas se realizarán por videollamada de WhatsApp con el usuario Minethor, Fili, o Kili. El resultado debe ser comunicado al usuario Minethor e inmediatamente actualizar la hoja de la compañía de batalla.

o En ningún momento se puede realizar tiradas de refuerzos sin supervisión ni fuera de los dos plazos establecidos

o Punto importante: Los refuerzos obtenidos en una ronda sólo podrán ser usados ​​a partir de la siguiente ronda. Esto significa que, por ejemplo, si en la Partida 1 de la jornada 3 adquieres un guerrero X, éste no puede ser usado en la partida 2 y se incorporará a partir de la Partida 1 de la jornada 4. Naturalmente no conmutará, mientras tanto, en los puntos de valor de la compañía. Es por ello que interesa guardar la influencia por refuerzos después de las partidas 2 y los lunes.6.Hoja de "Estado de las Compañías"

· Después de cada partida, se actualizará la compañía de batalla en el documento online "Estado de las Compañías"

· Este documento se encuentra en la descripción del grupo Friends BBC.

· Cuando los jugadores se desafíen, es aconsejable que se consulte primero la compañía a retar.7.Participants:

- Mario (Lórien)
- Minethor (MirkWood)
- Quim (sus muertos)
- Fili (Khand)
- Kili (Dol Guldur)
- Lukas (The Shire)
- Morthanc (Moria)
- Carlos.J. (Rivendel)
- Enrique (Harad)
- Ivan (Last Alliance)
- Pablo (Minas Tirith)
- Guillem (Mordor)
- Khâmzad (Isengard)
- Melmak (Cia gris)
- Josep (Rohan)

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

17 May 2019 17:21 - 14 Ago 2019 06:47 #328846 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 13/08/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

20 May 2019 18:38 - 20 May 2019 18:39 #328905 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: Mapa inicial

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

28 May 2019 18:48 #329146 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 20/05/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

28 May 2019 18:49 #329147 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 25/05/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

02 Jun 2019 08:53 #329267 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 28/05/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

13 Jun 2019 18:31 #329492 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 02/06/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

24 Jul 2019 13:16 #330134 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 11/06/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

24 Jul 2019 13:31 #330135 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 16/06/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

24 Jul 2019 13:32 #330136 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 18/06/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

24 Jul 2019 13:32 #330137 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 23/06/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

24 Jul 2019 13:32 #330138 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 26/06/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

24 Jul 2019 13:36 #330139 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 30/06/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

24 Jul 2019 13:37 #330140 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 02/07/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

24 Jul 2019 13:37 #330141 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 08/07/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

24 Jul 2019 13:37 #330142 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 09/07/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

24 Jul 2019 13:38 #330143 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 14/07/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

24 Jul 2019 13:38 #330144 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 16/07/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

24 Jul 2019 13:38 #330145 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 23/07/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

29 Jul 2019 06:54 #330202 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 24/07/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

01 Ago 2019 13:12 #330307 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 28/07/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

05 Ago 2019 06:28 #330357 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 30/07/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

12 Ago 2019 07:02 #330501 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 04/08/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

12 Ago 2019 07:03 #330502 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 06/08/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

14 Ago 2019 06:46 #330543 por Fili, hijo de Dis
Mapa de las batallas de compañías por la Tierra Media:
Fecha: 11/08/2019

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Tiempo de carga de la página: 0.337 segundos
Gracias a Foro Kunena